Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla www.knopfsammler.de. Korzystanie ze stron internetowych jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba zainteresowana chce skorzystać z usług specjalnych za pośrednictwem naszej strony internetowej, może zaistnieć konieczność przetwarzania danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w danym kraju i mającymi zastosowanie na www.knopfsammler.de . Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności, nasza strona stara się informować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto, niniejsza polityka prywatności poinformuje osoby fizyczne o przysługujących im prawach.

Knopfsammler.de, jako administrator danych, wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może w zasadzie mieć luki w zakresie bezpieczeństwa, w związku z czym nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład pocztą.

1. Definicje

Polityka Prywatności www.knopfsammler.de opiera się na pojęciach stosowanych w Dyrektywie Europejskiej i rozporządzeniach wykonawczych przy przyjmowaniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja o ochronie danych osobowych powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia zarówno dla społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy z góry objaśnić użyte terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedną lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji przeprowadzanych za pomocą lub bez pomocy procesów automatycznych i odnoszących się do danych osobowych, takich jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, sortowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kojarzenie, kwalifikowanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
przetwarzania jest oznaczeniem przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.
e) Profilowanie

Profilowanie oznacza wszelkie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności w celu analizy lub przewidywania aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją gospodarczą, zdrowiem, preferencjami osobowymi, interesami, wiarygodnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisywać konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają technicznym i organizacyjnym środkom zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Sterownik lub sterownik

Administrator lub administrator danych jest osobą fizyczną lub prawną, organem władzy publicznej, agencją lub innym organem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub administratorzy mogą zostać wyznaczeni zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich na podstawie szczególnych kryteriów.

h) Przetwórcy w ramach umowy

Przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest osobą trzecią. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w trakcie konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Strony trzecie

Strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w ramach bezpośredniej odpowiedzialności administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

k) Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą, jej woli w konkretnym przypadku, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wskazującego, że osoba ta wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. Nazwisko i adres odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest komisarz ds. ochrony danych:

 

Mariusz Krischik
Salzburger Str. 27
30519 Hannover
Deutschland (Niemcy)

Tel.: 0157 / 74710676

E-Mail: info@knopfsammler.de

Strona internetowa: www.knopfsammler.de

3. Gromadzenie danych i informacji ogólnych

Strona internetowa www.knopfsammler.de gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona jest dostępna dla osoby, której dane dotyczą lub dla systemu automatycznego. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach log serwera. Wykorzystywane typy i wersje (1) przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, do których dostęp uzyskuje się przez system dostępu na naszej stronie internetowej, mogą być rejestrowane, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane w celu zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, www.knopfsammler.de nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Zamiast tego informacje te są niezbędne do (1) prawidłowego dostarczenia treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej operacyjności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji potrzebnych im do ścigania cyberataków. Te anonimowo zebrane dane i informacje są oceniane przez www.knopfsammler.de zarówno statystycznie, jak i w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Dane anonimowe plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez zainteresowaną osobę.

4. Możliwość skontaktowania się za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na regulacje prawne, strona internetowa www.knopfsammler.de zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

5 Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez europejską dyrektywę i przepisy wykonawcze lub innego ustawodawcę w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.
Jeżeli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeżeli wygasa okres przechowywania określony w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub inny właściwy prawodawca, dane osobowe są blokowane lub usuwane rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo, przyznane przez europejską dyrektywę i twórcę rozporządzenia, do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy odnoszące się do niej dane osobowe są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z www.knopfsammler.de.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejską dyrektywę i twórcę rozporządzenia, do uzyskania w każdej chwili, nieodpłatnie, od administratora danych, informacji o przechowywanych danych osobowych jej dotyczących oraz kopii tych informacji. Ponadto Europejski Inspektor Ochrony Danych udzielił osobie, której dane dotyczą, dostępu do następujących informacji:

 • cele przetwarzania

 • kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane

 • Odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorców w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

 • O ile to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu.

 • O istnieniu prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących go danych osobowych albo ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych albo prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych

 • O istnieniu prawa do odwołania się do organu nadzorczego.

 • Jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby zainteresowanej: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych.

 • Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki oraz zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na osobę, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wiedzieć, czy dane osobowe zostały przekazane państwu trzeciemu, czy też organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazaniem danych.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z www.knopfsammler.de.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejską dyrektywę i twórcę rozporządzenia, do żądania bezzwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym w drodze oświadczenia uzupełniającego.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z www.knopfsammler.de.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo, przyznane na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego, zażądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, które podlegają jednemu z poniższych warunków i w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały zebrane w tym celu lub przetworzone w inny sposób, do którego nie są już potrzebne.

 • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na podstawie której dokonano przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

 • Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów, dla których przetwarzanie lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

 • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.

 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami oferowanymi przez społeczeństwo informacyjne zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów i dana osoba życzy sobie usunięcia danych osobowych przechowywanych na stronie www.knopfsammler.de, może ona w każdej chwili skontaktować się z www.knopfsammler.de, aby wniosek o usunięcie danych osobowych mógł być natychmiast rozpatrzony.
Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez www.knopfsammler.de i jeśli nasza firma jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, www.knopfsammler.de podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, aby poinformować inne osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o ile przetwarzanie danych nie jest konieczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia. Knopfsammler.de zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres czasu, który pozwala administratorowi danych zweryfikować poprawność danych osobowych.

 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 • Podmiot danych zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad powodami podmiotu danych.

 • Jeśli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony i osoba, której dane osobowe są przechowywane na stronie www.knopfsammler.de, może w każdej chwili skontaktować się z www.knopfsammler.de. Knopfsammler.de zorganizuje ograniczenie przetwarzania danych.

f) Prawo do przekazywania danych

Każdy podmiot danych biorący udział w przetwarzaniu danych osobowych ma prawo, przyznane na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego, do uzyskania dotyczących go danych osobowych, które zostały przekazane przez podmiot danych administratorowi danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i czytelnym maszynowo formacie. Ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony administratora danych, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem że przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.
Ponadto, wykonując swoje prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora danych do innego administratora danych, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza praw i wolności innych osób.
Aby dochodzić prawa do przekazywania danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z www.knopfsammler.de.

g) Prawo do odwołania się

Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo, przyznane przez europejską dyrektywę i twórcę rozporządzenia, do zgłoszenia w dowolnym czasie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f RODO. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.
W przypadku sprzeciwu, Knopfsammler.de nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że udowodnimy istotne powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeżeli www.knopfsammler.de przetwarza dane osobowe dla celów reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dla celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego przez www.knopfsammler.de, www.knopfsammler.de nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych na stronie internetowej www.knopfsammler.de w celach naukowych, historycznych lub statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, chyba że przetwarzanie to jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym.
W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z www.knopfsammler.de. Osoba, której dotyczą dane, może również swobodnie korzystać ze swojego prawa sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE, w drodze zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje podejmowane w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje u niej skutki prawne lub znacząco wpływa na nią w podobny sposób, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) jest dozwolona na mocy prawa unijnego lub krajowego lub przez państwa członkowskie, którym podlega administrator danych, i która przewiduje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą podmiotu danych.
W przypadku gdy decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, www.knopfsammler.de podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawo do interwencji administratora danych, do przedstawienia swojego stanowiska i do zakwestionowania decyzji.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z przysługujących jej praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może to zrobić w każdej chwili, pisząc na adres www.knopfsammler.de .

i) Prawo do cofnięcia zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez europejską dyrektywę i twórcę rozporządzenia, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do odwołania swojej zgody, może to zrobić w każdej chwili, pisząc na adres www.knopfsammler.de .

7. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania danych niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innych usług lub wynagrodzenia, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu danych lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający naszą stronę został ranny, a jego nazwisko, wiek, informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym lub inne istotne informacje musiałyby zostać ujawnione lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie będzie podlegało przepisom art. 6 lit. d RODO. Ostatecznie, operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania danych, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia słusznych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności danej osoby nie mają pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 RODO).

8. Uzasadnione interesy w zakresie przetwarzania danych realizowane przez administratora danych lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 lit. f ustawy RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

9. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni okres przechowywania danych osobowych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia kontraktu.

10. Przepisy prawne lub postanowienia umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami konieczne może okazać się zawarcie umowy, zgodnie z którą osoba zainteresowana udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba zainteresowana jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli www.knopfsammler.de zawrze z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby, że umowa nie mogłaby zostać zawarta z osobą, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z www.knopfsammler.de przed podaniem danych osobowych. Knopfsammler.de informuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie konsekwencje miałaby niedostępność danych osobowych.

11. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako odpowiedzialna strona internetowa, powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało opracowane przez generator oświadczenia o ochronie prywatności DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który przeprowadza audyty w zakresie ochrony prywatności we współpracy z kancelarią WILDE BEUGER SOLMECKE.